تاريخ : Tue 30 Oct 2012 | 0:47 AM | نویسنده : گل پور . حیدری خواه .آزاده جو

در ترکیباتی که دارای گروه عاملی کربونیل هستند ، اگر گروه کربونیل با اتمهای هیدروژن یا گروههای آلکیل استخلاف شده باشد ، آلدهید (RCHO)  یا کتون (RCOR) نامیده می شوند .

 شیمی این ترکیبات ، در واقع شیمی گروه عاملی کربونیل است .

 شناسایی این ترکیبات به وسیله واکنشهای مشخصه گروه عاملی کربونیل امکان پذیر است 

آلدهیدها مستعدتر از کتونها برای OX بطور مثال متیل کتون با شکستن پیوند C_C می توانند به تست ها پاسخ + دهند.


۱-تست 2 و 4 – دی نیترو فنیل هیدرازین :

 آلدهیدها و کتونها(زرد) با معرف 2 و 4 – دی نیترو فنیل هیدرازین تشکیل رسوب نارنجی تا قرمز می دهند 

 این آزمون برای شناسایی تمام آلدهید ها و کتون ها از سایر ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد .

 چنانچه آلدهید یا کتون مورد آزمایش به صورت انون باشد در این صورت رنگ رسوب به سمت قرمز گرایش پیدا خواهد کرد.
2,4-DNP Test for Aldehydes and Ketones

Aldehyde or Ketone

File:DNPH-mechanism.svg

http://chimi87.mihanblog.com/

توجه:

تست فنیل هیدرازین نسبت به آلدهید وکتون رسوب میدهد ولی نسبت به تست بالا از دقت کمتری برخوردار است.

۲)تست سدیم بی سولفیت الکلی:

 تشکیل رسوب سفید لخته ای به منزله مثبت بودن این تست است .

اكثر گروههای كربونیل فعال به این آزمایش جواب مثبت میدهند، چون این واكنش نوكلئوفیلی است هرچقدر گروه كربنیل مثبت تر باشد امكان جواب مثبت بیشتر است.

 این تست علاوه بر آلدهیدها به متیل کتونها و کتونهای حلقوی سبک نیز جواب مثبت میدهد.

http://www.chemistry.ccsu.edu/glagovich/teaching/316/qualanal/tests/bisulfite.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_bisulfite

خطاها:

 

 اصطلاحا یک واکنش اضافی است معمولا دارای یک رسوب شیری رنگ است .

اما بدست آوردن این محصول شیری رنگ در آزمایش با دقت زیادی صورت بگیرد ومقادیر کمی گفته شده کاملا رعایت شود تا انتظار حاصل از این آزمایش بدست آید.

در آزمایش جداسازی متیل کتونها اگر reagent کافی در محیط با شد تبدیل به هالوفرم می شود محصول ما CH3I رسوب می کند ونهایتا برای شناسایی الکل وکتون مربوطه استفاده می شود ترکیباتی هستند که می توانند اختلالاتی برای این تست بوجود آورند 

.

3)تست تالنز (تولنس):

Tollens test 

آزمون تالنز ( تولنس ) یکی دیگر از روشهایی است که برای تشخیص آلدهیدها از کتونها به کار می رود . آلدهیدها در واکنش با معرف تالنز ( تولنس ) تولید آینه نقره ای در جدار لوله آزمایش می کنند .

در شکل زیر واکنش مربوط به تست تالنز ( تولنس ) را مشاهده می کنید :

در شکل زیر واکنشهای مربوط به تهیه معرف تالنز ( تولنس ) را مشاهده می کنید :

 

نقره نيترات آمونياکي  

 

توجه :

 واکنشگر تالنز ( تولنس ) باید در هنگام مصرف تهیه شود و باقی مانده آن در ظرف شویی دفع گردد .

چنانچه محلول نگهداری شود ، امکان تشکیل رسوب انفجاری Fulminating silver وجود دارد .

 این رسوب مخلوطی از نیترید نقره (Ag3N) و آزید نقره (AgN3) می باشد .

خطا :

1/وجود ترکیباتی که راحتتر از آلدهید اکیسد میشوند.

2)در تست تالنز که برای شناسایی آلدئیدها استفاده میشود تهیه معرف آن در انجام درست آزمایش نقش مهمی دارداین معرف باید قبل از مصرف تهیه شود ونباید آنرا برای مصرف روزهای دیگر نگه داشت زیرا محلول به مرور تجزیه میشود و یک رسوب بسیار منفجره تشکیل میشود

3)اگر لوله آزمایش کاملاً تمیز نباشد ، نقره به صورت آینه نقره ای در دیواره لوله آزمایش تشکیل نمی شود ، و به صورت رسوب یا سوسپانسیون سیاه ظاهر می شود .

4)برخی از کتونهای ساده مانند استون و متیل اتیل کتون نیز به این آزمون پاسخ مثبت می دهند

5)اگر یون هیدروکسیل زیاد باشد کمپلکس هیدروکسید نقره تشکیل میشود و مانع واکنش می شود.

6)اگر آمونیاک زیاد بریزیم تولید کمپلکس Ag(NH3)4 و عدم واکنش با آلدهید ها

روش کار :

0.5 میلی لیتر معرف تالنز ( تولنس ) را به 3 قطره یا 0.1 گرم از ماده مجهول اضافه کنید . تشکیل آینه نقره ای یا رسوب سیاه دلالت بر مثبت بودن آزمایش دارد . چنانچه در دمای معمولی واکنشی صورت نگرفت ، محلول را در بشر آب گرم کمی حرارت دهید .

نکته 1 : اگر لوله آزمایش کاملاً تمیز نباشد ، نقره به صورت آینه نقره ای در دیواره لوله آزمایش تشکیل نمی شود ، و به صورت رسوب یا سوسپانسیون سیاه ظاهر می شود .

نکته 2 : برخی از کتونهای ساده مانند استون و متیل اتیل کتون نیز به این آزمون پاسخ مثبت می دهند

خواص فیزیکی:ایجاد رسوب نقره ای برروی دیواره لوله آزمایش که نتیجه اکسید نقره میباشد.
 


http://www.wiu.edu/users/mftkv/Chemistry102/oxidationaldehydes.html

Tollen’s Test for Aldehydes

Aldehyde


۴-تست فوشین

fuchsin test

این تست به الدهیدها و کتونهای سبک جواب مثبت داده و ارغوانی رنگ میشود.

در مورد کتونها نیاز به حرارت است جهت حل شدن

 در آزمون فوشین معرف نباید حرارت داده شود

 محلول مورد آزمایش نباید قلیایی باشد .

 هنگام انجام آزمون روی مجهول ، بهتر است یک آلدهید معلوم به عنوان شاهد استفاده شود.

تهیه معرف فوشین

 در شکل بالا ساختار معرف فوشین یا روزانیلین هیدروکلرید

روش کار :

2 میلارغوانی مایل به بنفش در عرض 3 الی 4 دقیقه ظاهر می شود . ) یاد آوری می شود که معرف نباید ی لیتر از معرف فوشین – آلدهید را در یک لوله آزمایش ریخته و یک قطره از آلدهید مورد آزمایش را به آن اضافه کنید . رنگ تولید شده در عرض چند دقیقه را مشاهده کنید . ( مثلاً برای بوتانال رنگ حرارت داده شود

خواص فیزیکی:

تشکیل محلول ارغوانی که نشانگر آلدهید میباشد.

عوامل خطا:

۱/به علت حساسیت بالای معرف فوشین مقدار بالای اسیدسولفوریک حساسیت معرف را میکاهد.

2/استفاده ناصحیح از مقدار کمی معرف

3/

در تهیه معرف فوشین باید آنرا بگذارید یک شب بماند تا معرف حساس فوشین  بدست آید.


در شناسایی آلدئیدها وکتونها باید از مقدار کمی صحیح تمام معرفها استفاده شود تا در جداسازی مواد خطا ایجاد نگردد.

Fuchsin-Aldehyde Reagent (Schiff's Reagent)


http://www.chemistry.ccsu.edu/glagovich/teaching/316/qualanal/tests/schiff.html

5-تست بندیکت :

معرف بندیکت ، یک معرف نامیده شده با اسم یک شیمیدان آمریکایی (Stanley Rossiter Benedict) می باشد .

 که  برای شناسایی آلدهیدهای آلیفاتیک ( غیر آروماتیک ) فاقد گوگرد و آلفا هیدروکسی کتون ها استفاده می شود .

 در شکل زیر واکنش یک آلدهید و یک آلفا هیدروکسی کتون را با معرف بندیکت مشاهده می کنید :

خواص فیزیکی:

 ایجاد رسوب قرمز،زرد،سبز که رنگ رسوب بستگی به میزان قند دارد.

عوامل خطا:

آلدهیدهای غیر خطی وکتونها

سوال:اگر آلدهید یا کتون ما دارای ساختار مزدوج با پیوند دوگانه یا حلقه بنزنی باشد رنگ آن نارنجی مایل به قرمز است .چرا؟

در میان انتقالات الکترونی مجاز که شدت بالایی دارند انتقال *ᴨ →  ᴨ فقط در مولکولهایی که دارای پیوند دوگانه اند یعنی غیر اشباع اند مشاهده می شود . وقتی ترکیبی دارای پیوند ᴨ  باشد می توان فوتون های ناحیهUV-ViS جذب کنند و این باعث رنگی دیده شدن آنها می شود.

به این علت است که ساختار مزدوج موجب خواص رزونانسی شده و باعث میشود نمونه به سمت طول موج های مرئی و کوتاه حرکت کند و به همین دلیل است که به رنگ ها دیده شود

همچنین ۲و۴ ـدی نیترو فنیل هیدرازین به جای حمله به گروه کربونیل به پیوند دو گانه حمله می کند و به علت رزونانس جزئی طول موج تغییر می کند و رنگ تغییر می کند.


 

واکنش اثر سدیم بی سولفیت بر الدهید ها را بنویسید؟

واکنش:

 

 


 

۶-  Iodoform Test for Methyl Ketones

Ketone

آزمايش يدوفرم:

آزمون یدوفرم برای شناسایی متیل کتون ها از سایر کتون ها مورد استفاده قرار می گیرد . ترکیبات هیدروکسی متیل نیز به این آزمون پاسخ مثبت می دهند .

ترکيباتي که در اثر شرايط واکنش اکسيد شوند و به – Co – CH3 تبديل شوند، انجام پذير است، گروههاي ,-CH3CO  CHI2CO- ,CH2ICOبه آزمايش يدوفرم پاسخ مثبت مي دهند.

 براي واکنش وجود يک هيدروژن فعال در اتصال به کربني که فاقد ممانعت فضايي باشد لازم است. ترکيبات CH3CO - COCH3 , RCO - CH2 - CO - R , CH3CHOHR , CH3COR , CH3CH2OH  CH3CHO نسبت به واکنش يدوفرم واکنش پذيري دارند و رسوب زرد يدوفرم تشکيل مي دهند.

روش کار:

 4 قطره از مجهول مايع يا 1/0 گرم از مجهول جامد با 3 ميلي ليتر آب را در يک لوله آزمايش بزرگ (mm15*8/1) حل نماييد. چنانچه مجهول در آب حل نمي شود براي انحلال مجهول از 3 ميلي ليتر دي اکسان به جاي آب استفاده نماييد. و يک ميلي ليتر محلول سديم هيدروکسيد 10 % به آن مخلوط اضافه کنيد. سپس قطره قطره محلول يد – پتاسيم يديد در حاليکه بهم مي زنيد به مخلوط اضافه نماييد و بهم بزنيد افزايش يد را تا وقتي که رنگ قهوه يي محلول باقي بماند ادامه دهيد. رنگ يد اضافي را با اضافه کردن سود بصورت قطره قطره به همراه تکان دادن از بين ببريد. لوله را از آب پر کنيد و بگذاريد 15 دقيقه بماند. اگر ترکيب متيل کتون باشد يا در اثر شرايط اکسيد کنندگي، ملکول به متيل کتون تبديل شده باشد، رسوب زرد يدوفرم تشکيل مي شود. براي تأييد تشکيل رسوب يدوفرم، رسوب را صاف کنيد و پس از خشک کردن نقطه ذوب آنرا تعيين نماييد (نقطه ذوب يدوفرم ˚121-119 است) در صورت مصرف بيش از اندازه دي اکسان، يدوفرم را حل مي نمايد، افزايش آب به همين دليل است.

نکته 1 : یدوفرم به کمک بو و رنگ زرد آن یا به طور دقیق به کمک نقطه ذوب آن ( 119 درجه سلسیوس ) مشخص می گردد .

نکته 2 : یدوفرم در دی اکسان حل می گردد .

نکته 3 : از آزمون یدوفرم برای شناسایی الکلهایی که دارای گروه متیل کربینول هستند نیز استفاده می شود.references :

 ۱-http://en.wikipedia.org

۲-http://www.cem.msu.edu

۳-http://chestofbooks.com

۴-http://www.wellesley.edu

۵-http://www.chemie.uni-regensburg.de

۶-http://www.wiu.edu

۷-http://www.chemguide.co.uk

۸-http://www.sciencedirect.com

۹-http://msds.chem.ox.ac.uk

۱۰-http://cartwright.chem.ox.ac.uk

 

MSDS

2.4دی نیترو فنیل هیدرازین

محصول شناسایی

مترادف :هیدرازیو

 26/6-119cAsNO

وزن مولکولی 198

فرمول شیمیایی C 6H6N4o4

                                                                                         کد محصول:2412

شناسایی خطرات

هشدارها:جامد اتشگیر .خیس باید نگه داشته شود .اگر خشک باشد خورنده است .اگر ببلعیم زیان بخش

 

اندازه گیری نبرد اتش

اتش

شعله جامد زمانی که گرم میشود اتش میگیرد

انفجار

موقعهای که خشک خطر انفجار دارد

 

خاموش کننده اتش

اسپری اب .مواد شیمیایی کف الکل یا دی اکسید کربن

حمل و منبع ان

برای محافظت در برابر صدمات فیزیکی .منبع خشک .خشک تخلیه شود .دور از مناطقی که خطر اتش قرار گیرد .ظروف باید به هم چسبده وبه زمین متصل باشد تا خطر جرقه نداشته باشد

خواص فیزیکی و شیمیایی

پیدایش

خیس. قرمز یا نارنجی .پودر کریستالی

بو

بوی مشخصی ندارد

حلالیت

اندکی محلول در اب